JAMEN, HÖLL INTE DU PÅ MED BARN OCH SKOLA..?

- Joo... Jovisst!
Jag har arbetat med barns och ungas uppväxtvillkor i hela mitt liv. Det som har fått mest utrymme är deras förskole- och skoltid och vid sidan av de mätbara kunskapsresultaten har insatser för socialisering, kommunikation och trygghetsfrågor engagerat mig mest.

I det arbetet är det lätt att se tillbaka på sin egen skoltid -nu för väldigt länge sedan - på medarbetarnas och vårdnadshavarnas syn på dessa frågor.  Har man som jag tillgång till generationen före mig, från den analoga tiden, så finns det mycket att lära om de gamlas syn på vad som fostrat dem, danat dem till vad de blivit och är, och vilka värderingar som styrt deras liv.

De representerar en kulturskatt av information och kunskap som idag riskerar att gå förlorad i vårt effektiviserade levnadstempo, långt före all mångfald av fake news. Att kommunicera ett kulturhistoriskt arv kan vara svårt att åstadkomma om ingen -eller  bara några få - har tid att lyssna. Att känna. Att ta emot goda råd för att få perspektiv på sin egen framtid och för kommande generationer.

Därför ser jag ingen motsättning i att arbeta med våra gamla, de inte längre köpstarka och utvecklingsbara för samhällsnyttan, eftersom vi tillsammans har barndomens erfarenheter att kunna dela med oss av.  Och längtan efter att få utrymme - annat än enbart som vårdobjekt.

Precis som i arbetet med barn och unga blir den personliga kontakten med den människa man möter i beroendeställning särskilt viktig.  Inlevelseförmåga och tid för varsamhet i umgänget sätter tiden på prov.

Den gamla, analoga människan vet att uppskatta närvaro och personligt bemötande. Det är lättare att förstå än "det digitala".

Om nu redan förskolebarnen ska introduceras i den digitala tekniken "för att inte komma efter i världsutvecklingen", ser jag en möjlighet att få ta vara på och sprida analoga begrepp som sinnen, känslor, bemötande med de gamla, analoga. Kanske kan det finnas utrymme för nästa generation att förstå värdet av rätten att få vara människa.

Det kutlurarvet kan man värna inom äldreomsorgens olika verksamheter.
Så jag tar steget vidare från grundskolan till äldreomsorgen.

Är ju kulturarbetare.

 

Kommentera gärna: